Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje první výzvy pro městské projekty v OPD3

Ministerstvo dopravy vyhlašuje první výzvy pro městské projekty v OPD3

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje tři výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny pro tzv. metropolitní oblasti/aglomerace. Jedná se o výzvy na podporu městské dopravní telematiky a rozvoj infrastruktury městské drážní dopravy. Výzvy jsou průběžné a budou pro žadatele otevřené až do 30. 6. 2024. Celková alokace těchto výzev je 22,8 mld. Kč.

Výzva č. 7 pro opatření 06 „ITS – dopravní telematika“

Celkem je v této výzvě žadatelům k dispozici alokace ve výši 1,96 miliardy Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti) a žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci nebo správci dotčené infrastruktury (obvykle města), podporovány budou pouze projekty na území měst s počtem obyvatel větším než 40 tis. Rozdělení alokace mezi jednotlivé metropolitní oblasti/aglomerace vychází ze společně odsouhlasené dohody se všemi dotčenými městy a je plně v souladu s příslušnou výzvou MMR pro integrované územní strategie využívající nástroj ITI v programovém období 2021–2027. 

Hlavními podporovanými aktivitami jsou např.:
  • Rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek).
  • Kompatibilita systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni.
  • Implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat.
  • Pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům.
  • Ostatní výše nespecifikované prvky a aplikace ITS a C-ITS.
Výzva bude pro žadatele zpřístupněna od 8. 12. 2022. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny v textu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD na stránce výzvy č. 7

Výzva č. 9 a 10 pro opatření 08 „Infrastruktura městské drážní dopravy“

Celkem je v těchto výzvách žadatelům k dispozici alokace ve výši 20,8 miliardy Kč (příspěvek EU poskytnutý z Fondu soudržnosti) a žadatelé mohou obdržet podporu ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu v rámci výzvy č. 9 pro novou infrastrukturu nebo ve výši 80,75 % ve výzvě č. 10, která je zaměřena na modernizaci existující infrastruktury. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci nebo správci dotčené infrastruktury (obvykle městské dopravní podniky). Výzvy mají za cíl podpořit rozvoj a využívání udržitelné dopravy v českých městech. Rozdělení alokace mezi jednotlivé metropolitní oblasti/aglomerace vychází ze společně odsouhlasené dohody se všemi dotčenými městy a je plně v souladu s příslušnou výzvou MMR pro integrované územní strategie využívající nástroj ITI v programovém období 2021–2027. 

Hlavními podporovanými aktivitami jsou např.:
  • Výstavba nových tramvajových nebo trolejbusových tratí, zejména dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit s vysokou hustotou osídlení
  • Komplexní modernizace tramvajových nebo trolejbusových tratí s cílem zvýšit kvalitu přepravy, cestovní rychlost, kapacitu tratě a snížení negativních externalit 
  • Výstavba a rekonstrukce technického zázemí městské drážní dopravy s prokazatelným dopadem na cestující
  • Výstavba nového úseku a technologická modernizace metra
Výzvy budou pro žadatele zpřístupněny od 8. 12. 2022. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny v textech výzev a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD3 na stránce výzvy č. 9 a výzvy č. 10


Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů