Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Často kladené otázky

Často kladené otázky

Jaké jsou přínosy OPD pro Českou republiku?
OPD představuje dlouhodobě hlavní finanční a technický dokument pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice – těmi jsou především dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T, zlepšení po stránce kvality a funkčnosti, odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře a podporu udržitelné mobility s důrazem na města.

Kdo má OP Doprava na starosti?
Řídicím orgánem OP Doprava je Ministerstvo dopravy. Roli Řídicího orgánu v rámci ministerstva vykonává Odbor fondů EU. Zprostředkující subjekt OP Doprava je Státní fond dopravní infrastruktury.

Jak je OP Doprava financován?
OP Doprava je financován z Fondu soudržnosti (FS) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Kolik činí celková alokace OP Doprava pro současné programové období 2021–2027?
Celková alokace OP Doprava (dále OPD) je pro současné programové období 2021-2027 cca 4,9 mld. EUR.

Operační program Doprava 2021–2027 má tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena pro Technickou pomoc:

Priorita 1Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
Priorita 2Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
Priorita 3Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
Priorita 4Technická pomoc


Kdo může v OP Doprava žádat o podporu?
Příjemci podpory budou vlastníci/správci dotčené infrastruktury, případně další relevantní subjekty. Podrobné vymezení příjemců je uvedeno v programovém dokumentu OPD zveřejněném ZDE

Kolik projektů a jakého druhu bylo v minulosti z OPD podpořeno? Jak byly čerpány prostředky z programu?
Například z Operačního programu Doprava 2007–2013 bylo doposud podpořeno 417 projektů. Pro jejich úplný seznam i podrobnosti navštivte sekci Projekty na webových stránkách Operačního programu Doprava 2007-2013.

Poskytuje Ministerstvo dopravy žadatelům z OPD klientský servis v podobě školení, webových stránek atd.?
Ve vztahu k hlavním příjemcům infrastrukturálních projektů je poskytován průběžný konzultační servis na bázi pravidelných pracovních schůzek a jednání a není tedy nutné pořádat speciální školení. V případě ostatních výzev budou školení realizovaná dle aktuálních potřeb v závislosti na identifikované poptávce ze strany potenciálních žadatelů. Jako základní informační zdroj pro žadatele a příjemce však vždy budou sloužit webové stránky Programu Doprava 2021-2027.      

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,945 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů