Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Metodické dokumenty

Metodické dokumenty

16.6.2022
Metodický pokyn k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU (1,60 MB)
Cílem Metodického pokynu k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU v programovém období 2021-2027 je vytvoření komplexního metodického předpisu pro ověřování kritérií podniku v obtížích u žadatelů s veřejnou podporou, a tím zabránění poskytování podpor těmto podnikům. V důsledku toho dochází na centrální úrovni k naplnění horizontální základní podmínky pro programové období 2021–2027 v oblasti veřejné podpory „Nástroje a kapacita pro účinné uplatňování pravidel státní podpory“ dle čl. 15 a přílohy III. obecného nařízení.

 • Příloha 1 - Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1
 • Příloha 2 - F1 - Informace a údaje o velikosti a vlastnických vztazích podniku
 • Příloha 3 - F1a - Příklad vyplnění - Informace a údaje o velikosti a vlastnických vztazích podniku
 • Příloha 4 - Přílohy
 • 16.6.2022
  Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování (1,52 MB)
  Cílem tohoto metodického pokynu je stanovit jednotná pravidla způsobilosti výdajů a definovat základní podmínky způsobilosti výdajů pro programy spolufinancované z EU fondů v souladu s právními předpisy Evropské unie a v kontextu právních předpisů České republiky.
  16.6.2022
  Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů (738 KB)
  Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2021-2027 stanovuje pro řídicí orgány operačních programů jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení a výběru projektů. Tento Metodický pokyn zohledňuje dosavadní zkušenosti s implementací operačních programů v programovém období 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020.

 • Příloha - Metodické stanovisko č. 1
 • 16.6.2022
  Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek (921 KB)
  Cílem tohoto metodického pokynu je harmonizace postupů při zadávání zakázek příjemci podpory, kteří při realizaci operací spolufinancovaných z EU fondů v programovém období 2021-2027 zadávají zakázky. Metodický pokyn tak definuje základní povinnosti zadavatelů v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 • Příloha - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek
 • Příloha - Metodické stanovisko ministra pro místní rozvoj č. 1
 • 16.6.2022
  Metodický pokyn Společné procesy implementace fondů EU (2,94 MB)
  Metodický pokyn společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021-2027 byl vytvořen s cílem poskytnout rámec jednotných a závazných pravidel monitorování fondů EU, monitorování veřejné podpory, revizí programů, řízení rizik a pravidel pro tvorbu řídící dokumentace, který odpovídá požadavkům společné legislativy Evropské unie (dále jen „EU“) a potvrzeným potřebám koordinace a řízení na národní úrovni. Jeho hlavním účelem je především celková harmonizace postupů napříč všemi zapojenými subjekty implementační struktury při současné reflexi zkušeností z předchozích programových období a zajištění účinného, efektivního a transparentního systému implementace fondů EU v období 2021-2027.

 • Příloha - Přílohy společných procesů implementace fondů EU
 • 16.6.2022
  Metodický pokyn indikátory, evaluace a publicita (1,28 MB)
  Metodický pokyn pro oblast indikátorů, evaluací a publicity pro programové období 2021-2027 byl vytvořen s cílem poskytnout rámec jednotných a závazných pravidel těchto metodických oblastí, který odpovídá požadavkům společné legislativy Evropské unie (dále jen „EU“) a potvrzeným potřebám koordinace a řízení na národní úrovni. Jeho hlavním účelem je především celková harmonizace postupů napříč všemi zapojenými subjekty implementační struktury při současné reflexi zkušeností z předchozích programových období a zajištění účinného, efektivního a transparentního systému implementace fondů EU v období 2021-2027.

 • Příloha - Přílohy indikátory, evaluace a publicita
 • Příloha - Metodické stanovisko č. 1
 • 16.6.2022
  Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů (2,74 MB)
  Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 stanovuje závazné postupy implementace nástrojů integrovaného územního rozvoje, konkrétně Integrovaných územních investic, Komunitně vedeného místního rozvoje a nástroje Regionální akční plány v programovém období 2021–2027 v České republice.

 • Příloha - Příloha č. 10 WF IN
 • Celková alokace 4,9 mld. EUR,
  Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

  Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

  Aktuální informace

  Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

  S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

  ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

  Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

  Mapa projektů