Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Silnice I/68 Třanovice - Nebory

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/02/22_003/0000029
Přesné místo realizace
Třanovice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Opatření
Opatření č. 2 – Silniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
1.11.2019
Datum ukončení
31.8.2024
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.10.2023
Celkové náklady projektu
3 207 116 491,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 619 837 622,34 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 722 416 172,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/68 v kategorii S 24,5/100 v délce 5,400 km. Začátek stavby je v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky Třanovice, která napojuje přeložku silnice I/68 na dálnici D48. Konec stavby je v Neborech na křížení se stávající silnicí I/68 a následné MÚK Nebory, kde dochází k napojení silnice I/11. Součástí stavby je vybudování 2 MÚK (MÚK Třanovice, MÚK Nebory), 5 mostů na silnici I/68, 3 mosty nad silnicí I/68 a 7 mostů na ostatních komunikacích, protihlukové stěny v celkové délce 9 900 m, 2 opěrné zdi, přeložky a úpravy ostatních komunikací a inženýrských sítí a vegetační úpravy.Zpět na seznam projektů