Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Ministerský rada v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Služební místo: Ministerský rada v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Platová třída: 13

Obory státní služby:
3 – Audit,
22 - Legislativa a právní činnost,
38 - Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Doba: na dobu neurčitou

Benefity:
 • pružná pracovní doba,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření,
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • Multisport karta,
 • posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD,
 • dětská skupina Mašinka.
Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 1. 6. 2024

Žádosti do: 17. května 2024

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Náplň práce:
 • provádění kontroly zadávacích řízení projektů OP Doprava v souladu s plánem kontrol: kontrola souladu průběhu zadávacích řízení s příslušnými vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství; pořizuje zprávy z provedených kontrol, upozorňuje na nedostatky zjištěné v průběhu kontrol, navrhuje opatření k jejich nápravě a kontroluje provedení nápravy;
 • podílení se na provádění kontrol fyzické realizace projektů OP Doprava na místě;
 • podílení se na kontrole projektů Technické pomoci OP Doprava;
 • podílení se na kontrole stálosti operací;
 • vedení a uchovávání záznamů a dat o kontrole projektů dle pravidel stanovených v Manuálu pracovních postupů Odboru fondů EU;
 • spolupracování při kontrolách/auditech ze strany odboru vnitřního auditu MD, Platebního a certifikačního orgánu MF, Auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a podporuje je při výkonu jejich činnosti;
 • vedení požadované dokumentace ve spravovaných oblastech, podílení se na její archivaci a zadávání relevantních dat do monitorovacího systému ESIF;
 • podílení se na vytváření jednotného implementačního prostředí pro kontrolu a řešení nesrovnalostí OP Doprava;
 • spolupracování na tvorbě a připomínkování vnitřních předpisů, metodik, manuálů a dokumentace pro implementaci projektů financovaných z fondů EU;
 • spolupracování při zpracovávání stanovisek k materiálům pro jednání vlády a další instituce v oblasti související s působností oddělení;
 • zajišťování právní podpory pro činnost oddělení Kontrol a nesrovnalostí;
 • plnění dalších obdobných činností dle příkazu představených, s ohledem na nejnáročnější správní činnosti, jejichž výkon se na služebním místě pro každý obor služby stanovený pro služební místo požaduje, a které patří do oboru nebo oborů služby, jež byly pro služební místo stanoveny;
 • vykonávání metodických a jiných systémových specializovaných činností v oblasti finanční kontroly;
 • vykonávání komplexních právních činností v oboru státní služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních a obdobných sporech;
 • koordinace řešení následků nesrovnalostí včetně vypracovávání návrhů opatření a koordinace procesních kontrol.
Více informací o pozicích a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Přílohy:Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,735 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

Aktualizace výzvy č. 13

ŘO OPD3 aktualizoval dne 22. 3. výzvu č. 13, a to soubor Přehled úseků komunikací využitelných pro umístění stanic v rámci podprogramu 1a1. Oprava se týká kilometráže u řádku ke komunikaci D6.

Nová výzva na podporu výstavby ostatních vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 21. března výzvu č. 25 na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.